برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۱۶
نیرنگستان

شلغم شعر را زیاد میکند.

گاو دارو برای چاقی خوب است باید شب مهتاب روی بام لخت بشوند و بتمام تن بمالند مگر به بینی چون آن را هم بزرگ میکند.

سورمه بخورد کسی بدهند صدایش میگیرد.

هر زنی پوست زائد ختنه را گرم گرم فرو بدهد پسر خواهد زائید.

فرفره صدادار یا غارغارک ناخوشی میآورد.

از آجیل توی سمنو زبان‌نزده بردارند و مایه ته کیسه بکنند همیشه پولدار خواهند بود.

آب چاله میدان تهران را هر کس بخورد سالک در میآورد.

همهٔ خوراکیها و داروها یا گرمند و یا سرد و مزاج اشخاص مطابق طب عوام بر چهار گونه است: حرارتی، رطوبتی، خشک و سرد و برای اعتدال مزاج باید خوراکی مخالف طبع و مزاج خودشان را انتخاب بکنند و تأثیر هر کدام از این امزجه غلبه کرد خوراک ضد آنرا بخورند تا اعتدال از دست نرود.

شیر آدم خوب و بد تأثیر خودش را در اخلاق و صفات و عادات انتقال میدهد. چنانکه بطور نفرین گفته میشود: تف بشیرت بیاید، پستانش بسوزد که شیر دهنت گذاشت و یا در موقع آفرین میگویند: آفرین بشیر پاکی که خورده[۱].

تخم لاکپشت و مغز سر سگ توله نوزاد برای جادو بکار میرود.


  1. معروف است که چنگیز از شیر ماده‌گرگ پرورش یافته و باین جهت خونخوار شد.