برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۱۷
نیرنگستان

مخمل مشگی آب ندیده برای سیاه سرفه خوب است.

خون خرگوش برای سل خوب است.

هرگاه عروسک توی گوشت خام را بزک بکنند و لای پارچه پیچیده در خانه ای چال کنند و یا روی بام بیندازند در آنخانه دعوا میشود.

کسیکه گوشت خوک بخورد جادو به او کارگر نیست.

«و از خاصیتهاءِ زر یکی آنست که دیدار وی چشم را روشن کند، و دل را شادمان گرداند، و دیگر آنک مرد را دلاور کند، و دانش را قوّت دهد. و سه دیگر آنک نیکوئی صورت افزون کند، و جوانی تازه دارد، و پیری دیر رساند و چهارم عیش را بیفزاید و بچشم مردم عزیز باشد.»[۱].

«چون بمیل زرین چشم سرمه کنند از شب کوری و آب دویدن چشم ایمن بود، و در قوت بصر زیادت کند و خلاخل زرین چون بر پای باز بندند بر شکار دلیرتر و خرم‌تر رود، و هر جراحتی که بزر افتد زود به شود … و بکوزهٔ زرین آب خوردن از استسقا ایمن بود و دل را شادمانه دارد[۲]».

« … و هر که زر را بی آنک در خنبره یا چیزی مسین یا آبگینه نهد، همچنان در زیر زمین دفن کند چون بعد از سالی بر سر آن رود زر را باز نیابد پندارد که کسی برده است، ندزدیده باشند لیکن بزیر زمین رفته باشد، از بهر آنک زر گران باشد و هر روز فروتر همی رود تا به آب رسد[۳]».


  1. نوروزنامه ص ۲۰–۲۱.
  2. نوروزنامه خیام ص ۲۱.
  3. نوروزنامه ص ۲۳.