برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۲۰
نیرنگستان

هر که کدو بکارد بته کدو که راه افتاد او هم از خانه‌اش آواره میشود.

روی هر دانه برنج یک قل هوالله نوشته نباید زیر پا بیفتد.

زیر درخت گردو هرکس بخوابد جنی میشود.

پوست هندوانه گاز بزنند کچل میشوند.

بعد از خوردن هندوانه تخمه‌اش را بشکنند خاصیتش میرود.

اولین میوه‌ای که خدا آفرید هندوانه بود، بعد که سر آن استاد شد تخمه میوه‌های دیگر را جمع کرد و یا در میان آنها گذاشت تا خوردنش آسانتر بشود[۱].

دو سر خربزه را یکنفر باید بخورد اگر دو نفر بخورند با هم دعوایشان میشود.

گل محمدی از عرق روی محمد که به زمین چکیده سبز شده[۲].


 1. این مسئله فرض داروین Darwin را راجع به فلسفهٔ تکامل تایید میکند.
 2.   شب شنبه برفتم بر سر پل قدمگاه علی باسم دلدل  
    عرق از سینهٔ پاک محمد چکیده بر زمین حاصل شده گل  

  ترانه کرمانی

  بر طبق افسانهٔ قدیم گل سرخی که بنام «خون سیاوشان» است از خون سیاوش که بزمین چکیده روئیده است. فردوسی میگوید:

    جدا کرد از سرو سیمین سرش همی رفت در تشت خون از برش  
    کجا آنکه فرموده بد تشت خون گروی زره برد و کردش نگون  
    گیاهی برآمد همانگه زخون بدانجا که آن تشت شد سرنگون  
    گیاه را دهم من کنونت نشان که خوانی همی خون اسیاوشان  

  بقیهٔ پاورقی در صفحهٔ مقابل