برگه:Neyrangestaan.pdf/۶۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

خواب

 

شب جوراب بالای سر باشد خواب آشفته بینند.

هر که در خواب ببیند مرده است عمرش زیاد میشود.

اگر کسی خدا را در خواب ببیند کافر است.

شب شلوار بالای سر باشد و خواب بد ببینند تعبیر ندارد.

در خواب ببینند کسی فرآن هدیه بدیگری داده کسیکه گرفته صاحب اولاد پسر میشود.

خواب زن چپ است.

رو به کلیسا بخوابند خواب سنگین و آشفته می بینند.

زن آبستن شمشیر در خواب ببیند پسر خواهد زائید[۱].

زن آبستن مروارید در خواب ببیند بچه‌اش دختر است.

در خواب اسب ببینند مرادشان داده میشود.

در خواب حمام بروند زیارت خواهند رفت.

مرده در خواب چیز بدهد دلیل زیادی عمر است و اگر بگیرد بد است.

ماچ کردن در خواب مفارقت میآورد.

مرغ و ماهی در خواب ببینند مرادشان داده میشود[۲].


  1. با تعبیر فروید S. Freud صدف میکند.
  2.   اگر در خواب بینی مرغ و ماهی نمیری رسی بر پادشاهی