برگه:Neyrangestaan.pdf/۸۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۳
نیرنگستان

دست زیر تخته کرسی بزنند (رنگ بگیرند) باران میآید.

اگر شکارچی از جگر شکاری که زده بزن آبستن بدهد دستش بسته میشود و دیگر نمیتواند شکار بزند.

«. و بسلاحنامهٔ بهرام اندر چنین گفته است که چون تیغ از نیام بر کشند از وی ناله آید علامت خون ریختن بود و چون تیغ خود از نیام برآید علامت جنگ، و چون تیغ برهنه پیش کودک هفت روز بنهند آن کودک دلاور بر آید[۱]

«و مرد دیدار نیکو را چهار خاصیت است، یکی آنک روز خجسته کند بر بیننده، و دیگر آنک عیش خوش گرداند و سه دیگر آنک بجوانمردی و مروت راه دهد چهارم آنک بمال و جاه زیادت کند.[۲]»

اگر کسی که قبر خودش را دستور بدهد که بسازد عمرش زیاد میشود.

اگر کسی بانی ساختمان مسجدی بشود و آنرا تمام بکند زود میمیرد[۳].


  1. نوروزنامه ص ۳۸.
  2. نوروزنامه ص ۷۲–۷۱.
  3. بهمین جهت هر کس که مسجدی میسازد گوشه‌ای از آن را ناتمام میگذارد.