برگه:Neyrangestaan.pdf/۸۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

ساعت، وقت، روز

 

صبح زود تابوت ببینند خوبست.

عروس را شب جمعه ببرند مادر شوهرش میمیرد.

اگر زن سه روز جمعه پشت هم بند بیندازد شوهرش اورا طلاق میدهد.

شب اگر سوت بزنند جنی میشوند.

در موقع دوختن لباس کسی راه برود اگر قدمش سبک باشد زود تمام میشود و اگر سنگین باشد دوختن آن لباس خیلی طول میکشد.

شب نباید اسم حلوا را آورد.

اگر روز شنبه ناخن بگیرند قرض ادا میشود روز دوشنبه پولدار میشوند، روز جمعه ثواب دارد، روز پنجشنبه ارث اولاد میرسد[۱]. هرگاه شب ناخن بگیرند عروسی و مرگ با هم مخلوط میشود.

شب عاشورا اگر در ۴۰ منبر شمع روشن بکنند مرادی داشته باشند بر آورده خواهد شد.


  1.   متراش سر و مگیر ناخن یکشنبه و شنبه و سه‌شنبه.