برگه:Neyrangestaan.pdf/۸۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۵
نیرنگستان

شب جمعه اگر مهمان بیاید خیر و برکت میآورد و اگر برود خیر و برکت را میبرد.

در اصفهان معتقدند که نزدیک عاشورا هوا غبارآلوده و گرفته میشود.

ماه صفر نحس است بخصوص سیزده آن که از نحس ترین روزها بشمار میآید.

ماه صفر بقدری نحس است که از صد و بیست و چهار هزار پیغمبر صد و بیست هزارشان درین ماه مردند.

در تابستان شب اول که در حیاط میخوابند باید روز جفت باشد و روز طاق خوب نیست.

هر کس شب در گرمابه یا زیر درخت بخوابد بی وقتی میشود.

روز یکشنبه حمام رفتن بد است.

شب ۲۳ ماه رمضان هر کس عطسه بکند براتش نو میشود و تا سال دیگر زنده است.

ماه رمضان که به هم هم بیفتد زود تمام میشود (نهم، دهم).

شب یکشنبه نباید بخانه کسی رفت.

شب چهارشنبه مال عایشه است[۱].

هر گاه شب آب داغ بپاشند یا آتش بیندازند و اسم خدا


  1. مثل: روز چهارشنبه یکی پول پیدا کرده یکی پول گم کرده.