برگه:Neyrangestaan.pdf/۸۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۹۰
نیرنگستان

یا سه دایره زرد یا سرخ بر گرد قمر ظاهر گردد علامت سرمای سخت بود و بانگ مگسهای بسیار در درون خانه و بر جستن گوسفند ها در چراگاه از زمین و نمودن روشنائی چراغ مثابه ظلمت اینهمه علامت سرماست و چون مرغان درختان بزیر آیند و در آب غوطه خورند علامت سرما و بارندگی است و در سالیکه درخت بلوط و فلفل بار بسیار آورد زمستان آنسال دراز گذرد و چون درازگوش رو بمغرب بایستد و زمین با دست میکاود و در آسمان نظر میکند علامت درازی زمستان بود ..»[۱].

  آنجا که گرد ماه بود خرمن آری دلیل قوّت بارانست  

رخ تو هر که در آئینه دید گریانست

 چو ماه هاله نماید دلیل بارانست

کلوخ اندازان - جشنی است که میخوارگان در آخر ماه شعبان کنند و در آن بافراط می‌خورند و آنرا سنگ اندازان نیز گویند[۲].


  1. فلک‌السعاده ص ۷۴.
  2. فرهنگ انجمن آرا.