برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۹۶
نیرنگستان

سیدها با هم پسر عمو (بنی عم) هستند[۱].

چند نفر که با هم حرف میزنند اگر یک مرتبه خاموش شدند علامت اینست که در آن لحظه از زیر زمین گنج رد می‌شود بروایت دیگر عزرائیل میگذرد.

باید پیوسته شکر نعمت خدا را بجای آورد و بکار های خدا ایراد نگرفت تا نعمتش زیادتر بشود.

  شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند  

در مجلس عزا خانه باید طاق رفت جفت نرفت که بد یمن است و قلیان را هم در اینجور مجالس باید تک بیاورند اگر جفت بیاورند بد است.

هر کس بساط ختم را درست میکند باید خودش هم آن را بر چیند و گرنه بد آیند است.

عاق والدین - پدر و مادر که ببچه‌شان نفرین بکنند بعد از آنکه بچه بمیرد از گورش آتش می‌بارد و گناهش پوزش ناپذیر است، همیشه به آتش دوزخ خواهد سوخت.

خون زن شوم است.

خون سید شوم است (یعنی او را نباید کشت).

رفتن پای پیاده به شاه عبدالعظیم و گردانیدن سه دور تسبیح صلوات ثواب زیاد دارد.

اگر حرامزاده بزیارت بی بی شهربانو برود دماغش خون باز میشود و اگر مرد ناپاک به قنات آن نگاه بکند آبش کم میشود.


  1.   آدم از خاک وسید از نور است آدمیت ز سیدان دور است