برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۰۰
نیرنگستان

هرگاه زیاد بخندند باید به ناخن شست و یا ما بین شست و انگشت سبابه را نگاه کرده بگویند: اللهم لاتمقتنی (خدایا مرا غضب نکن!)

کسیکه لباس تن خود را بدوزد باید در آن مدت یک تکه از لباسش را بدندان بگیرد[۱].

از حمام که در میآیند میگویند: صحت آب گرم. جواب میدهند سلامت باشید.

اگر شب گرگ به آدم حمله بکند کبریت آتش بزنند پیه چشمش آب میشود و اگر سگ حمله بکند باید خوابید.

واجب است که پی خانه، گود حمام و حوض که کنده شد قربانی بکنند تا خون نکند.

در خانه را که کار میگذارند باید قصاب دستش را بخون قربانی آلوده کرده بدر بزند[۲].

زنان حرف نشنیده که بشنوند لنگه چاقچور بسرشان میاندازند.

صحبت چیز بد که بشود مثل مرگ، ناخوشی و یا جانوران موذی میگویند: ساعت سنگین است.

کسیکه زیاد ظرف و چیز میشکند برای اینکه این عادت از سرش بیفتد باید چیز خوراکی بدزدد و برود در کنار آب بخورد.


  1. چون مرده نمیتواند چیزی را بدندان بگیرد.
  2. اینگونه قربانیهای خونین مخصوص اقوام سامی عربها وجهودهاست بخصوص در نزد کلیمیها خیلی شیوع دارد.