برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۱۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

در چند کلمه، مختصر، اما نه مفید، از «ملکم» یاد می‌کنیم؛ تفصیل حیات و تحلیل آثار او را، موکول می‌کنیم به وقتی که مجموعهٔ آثارش را برای چاپ آماده کرده باشیم.

اینجا، قصد، پرداختن به «ملکمِ» اصول مذهب دیوانیان است. میرزا ملکم خان ناظم الدوله، فرزند میرزا یعقوب نویسندهٔ رسالهٔ «افزایش ثروت» در سال ۱۲۴۹ ه‍ ق به دنیا آمد.

ده ساله بود، که برای تحصیل به پاریس رفت. پس از بازگشت به ایران، مدتی مترجم دولت شد. در مدرسه دارالفنون نیز چندی به تدریس و ترجمه رسالات معلمان خارجی اشتغال داشت.

۱۱