برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۱۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

این جدلنامه از مجلدی استنساخ شد، که افزون بر «اصول مذهب دیوانیان» رسالات «اصول تمدن»، «حرف غریب»، «رساله غیبهٔ»، «رفیق و وزیر»، «شیخ و وزیر»، «پولتیک‌های دولتی»، «تنظیم لشکر و مجلس اداره»، «سیاحی گوید»، «توفیق امانت– جزو اول»، «جزو ثانی»، «اصول آدمیت» را شامل است.

و در تاریخ ۲ جمادی‌الاخر ۱۳۲۵ ه‍. ق به اقدام «هاشم ربیع‌زاده» در مطبعهٔ مبارکه مجلس به طبع رسیده.

«ف آدمیت» این مقاله را در کتاب «فکر آزادی ...» آورده است، از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۴، و می‌نویسد: «متن آن از نسخهٔ موجود در مدارک جامع آدمیت آورده می‌شود»

جز یک دو مورد که بیشتر به غفلت چاپی نزدیکتر است تا چیز دیگر، تنها اختلافی که بین مجلد «ربیع‌زاده» و کتاب آدمیت به چشم آمد، کلهٔ «پست» است که «ربیع‌زاده» «پوسته» ضبط کرده، و آدمیت با قراردادن در میان گیومه «پسته».

* * *

۱۴