برگه:PEYMAN 1 2.pdf/۵

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
—۵—

پیمان

1312

محمد نادر شاه افغان

حادثه کشته شدن محمد نادرشاه افغان را خوانندگان شنیده اند. گذشته از آنکه ایران و افغانستان همسایه اند و یکرشته روابط تاریخی با هم دارند و هر زیانی که به افغانیان برسد ایرانیان به اندوه آن شریک خواهند بود و گذشته از آنکه محمد نادر شاه به هنگامی که آتش شورش در افغانستان زبانه زن بود واژه ناخوانا