برگه:Rbsc isl ruznamah DS307H341869.pdf/۱۳۷

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.