برگه:Rbsc isl ruznamah DS307H341869.pdf/۱۹۴

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.