برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۰۰

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۱۷

  دست چو منی که جام و ساغر گیرد  
  حیف است که آن دفتر و منبر گیرد  
  تو زاهد خشکیّ و منم فاسق تر  
  آتش نشنیده‌ام که در تر گیرد  

۲۱۸

  دهقان قضا بسی چو ما کِشت و درود  
  غم خوردن بیهوده نمیدارد سود  
  پر کن قدح می بکفم در نه زود  
  تا باز خورم که بودنیها همه بود  

۲۱۹

  دیدم بسر عمارتی مردی فرد  
  کو گل بلگد میزد و خوارش میکرد  
  وان گِل بزبان حال با او میگفت  
  ساکن که چو من بسی لگد خواهی خورد