برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۰۱

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۲۰

  روزیست خوش و هوا نه گرمست و نه سرد  
  ابر از رخ گلزار همی شوید گرد  
  بلبل بزبان حالِ خود با گل زرد  
  فریاد همی زند که می باید خورد  

۲۲۱

  زان پیش که غمهات شبیخون آرند  
  فرمای که تا بادهٔ گلگون آرند  
  تو زر نه‌ای ای غافل نادان که ترا  
  در خاک نهند و باز بیرون آرند  

۲۲۲

  زان پیش که نام تو ز عالم برود  
  می خور که چو می رسد بدل غم برود  
  بگشای سر زلف بتی بند به بند  
  زان پیش که بند بندت از هم برود