برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۱۴

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۵۹

  هر گه که طلوع صبح ازرق باشد  
  باید بکفت می مروّق باشد  
  گویند در افواه که حق تلخ بود  
  باید که بدین دلیل می حق باشد  

۲۶۰

  هر لذت و راحتی که خلّاق نهاد  
  از بهر مجرّدان در آفاق نهاد  
  هر کس که ز طاق منقلب گشت بجفت  
  آسایش خود ببرد و بر طاق نهاد  

۲۶۱

  یاران چو باتفاق دیدار کنید  
  باید که ز دوست یاد بسیار کنید  
  چون باده خوشگوار نوشید بهم  
  نوبت چو بما رسد نگونسار کنید