برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۲۰

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۷۷

  با یار چو آرمیده باشی همه عمر  
  لذّات جهان چشیده باشی همه عمر  
  هم آخر کار رحلتت خواهد بود  
  خوابی باشد که دیده باشی همه عمر  

۲۷۸

  برخیز و دوای این دل تنگ بیار  
  آن بادهٔ مشک‌بوی گلرنگ بیار  
  اجزای مفرّح غم ار می خواهی  
  یاقوت می و بریشم چنگ بیار  

۲۷۹

  تا چند از این حیله و زرّاقی عمر  
  تا چند مرا دُرد دهد ساقی عمر  
  حقّا که من از ستیزه و خدعهٔ او  
  چون جرعه بخاک ریزم این باقی عمر