برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۳۹

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۱۶

  سرمست بمیخانه گذر کردم دوش  
  پیری دیدم مست و سبوئی بر دوش  
  گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر  
  گفتا کرم از خداست می نوش خموش  

۳۱۷

  غم چند خوری ز کار نا آمده پیش  
  رنج است نصیب مردم دور اندیش  
  خوش باش و جهان تنگ مکن بر دل خویش  
  کز خوردن غم رزق نگردد کم و بیش  

۳۱۸

  می را که خرد همیشه دارد پاسش  
  او چشمهٔ خضرست و منم الیاسش  
  من قوّت دل قوت روانش خوانم  
  چون گفت خدا منافعُ للناسش