برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۶۳

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۷۰

  یک چند بکودکی باستاد شدیم  
  یک چند ز استادی خود شاد شدیم  
  پایان سخن شنو که ما را چه رسید  
  از خاک درآمدیم و بر باد شدیم  

۳۷۱

  یکدست بمصحفیم و یکدست بجام  
  گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام  
  مائیم در این گنبد فیروزه رخام  
  نی کافر مطلق نه مسلمان تمام  

۳۷۲

  آن جسم پیاله بین بجان آبستن  
  همچون سمنی بارغوان آبستن  
  نی نی غلطم که باده از غایت لطف  
  آبی است به آتش روان آبستن