برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۶۵

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۷۶

  اکنون که زند هزار دستان دستان  
  جز بادهٔ لعل از کف مستان مستان  
  برخیز و بیا که گل بشادی بشکفت  
  روزی دو سه داد خود ز بستان بستان  

۳۷۷

  برخیز و مخور غم جهان گذران  
  بنشین و جهان بشادمانی گذران  
  در طبع جهان اگر وفائی بودی  
  نوبت بتو خود نیامدی از دگران  

۳۷۸

  بر سینهٔ غم پذیر من رحمت کن  
  بر حال دل اسیر من رحمت کن  
  بر پای خرابات رو من بخشای  
  بر دست پیاله گیر من رحمت کن