برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۷۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۰۹

  چند از پی حرص و آز تن فرسوده  
  ای دوست روی گرد جهان بیهوده  
  رفتند و رویم و دیگر آیند و روند  
  یکدم بمراد خویشتن نابوده  

۴۱۰

  دانی ز چه روی اوفتادست و چه راه  
  آزادی سرو و سوسن اندر افواه  
  کاین دارد ده زبان ولیکن خاموش  
  و آنراست دوصد دست ولیکن کوتاه  

۴۱۱

  دنیا بمراد رانده گیر آخر چه  
  وین نامهٔ عمر خوانده گیر آخر چه  
  گیرم که بکام دل بماندی صد سال  
  صد سال دگر بمانده گیر آخر چه