برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۴۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۰

  خیّام ز بهر گنه این ماتم چیست  
  وز خوردن غم فایده بیش و کم چیست  
  آنرا که گنه نکرد غفران نبود  
  غفران ز برای گنه آمد غم چیست  

۷۱

  خیّام که خیمه‌های حکمت میدوخت  
  در کورهٔ غم فتاد و ناگاه بسوخت  
  مقراض اجل طناب عمرش ببرید  
  دلّال قضا برایگانش بفروخت  

۷۲

  دارنده چو ترکیب طبایع آراست  
  از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست  
  گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود  
  ور نیک نیامد این صُوَر عیب کراست