برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۴۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۶

  در چشم محققان چه زیبا و چه زشت  
  منزلگه عاشقان چه دوزخ چه بهشت  
  پوشیدن بیدلان چه اطلس چه پلاس  
  زیر سرِ عاشقان چه بالین و چه خشت  

۷۷

  در خواب بدم مرا خردمندی گفت  
  کز خواب کسی را گِل شادی نشکفت  
  کاری چه کنی که با اجل باشد جفت  
  می خور که بزیر خاک میباید خفت  

۷۸

  در دهر برِ نهال تحقیق نرست  
  زیرا که درین راه کسی نیست درست  
  هر کس زده است دست در شاخی سست  
  امروز چو دی شمار و فردا چو نخست