برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۶۷

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۲۴

  می خور که مدام راحت روح تو است  
  آسایش جان و دل مجروح تو است  
  طوفان غم ار بگیرد از پیش و پست  
  در باده گریز کشتی نوح تو است  

۱۲۵

  می ده که دل ریش مرا مرهم اوست  
  سودا زدگان عشق را همدم اوست  
  پیش دل من خاکِ یکی جرعه به است  
  از چرخ که کاسهٔ سر عالم اوست  

۱۲۶

  می گرچه بشرع زشت نامست خوشست  
  چون بر کف ساقی غلامست خوشست  
  تلخست و حرامست خوشم می‌آید  
  دیریست که تا هرچه حرامست خوشست