برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۷۵

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۴۸

  آنانکه جهان زیر قدم فرسودند  
  و اندر طلبش هر دو جهان پیمودند  
  آگاه نیم از آنکه ایشان هرگز  
  زین حال چنانکه هست آگه بودند  

۱۴۹

  آنانکه خلاصهٔ جهان ایشانند  
  بر اوج فلک براق فکرت رانند  
  در معرفت ذات تو مانند فلک  
  سرگشته و سرنگون و سرگردانند  

۱۵۰

  آنانکه کهن شدند و آنانکه نوند  
  هر یک بمراد خویش لختی بدوند  
  این کهنه جهان بکس نماند جاوید  
  رفتند و رویم و دیگر آیند و روند