برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۸۶

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۷۵

  ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود  
  نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود  
  زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل  
  زین پس چو نباشیم همان خواهد بود  

۱۷۶

  ای دل مطلب وصال معلولی چند  
  مشغول مشو بعشق مشغولی چند  
  پیرامُن آستان درویشان گرد  
  باشد که شوی قبول مقبولی چند  

۱۷۷

  این جمع اکابر که مناصب دارند  
  از غصه و غم ز جان خود بیزارند  
  وانکس که اسیر حرص چون ایشان نیست  
  این طرفه که آدمیش می نشمارند