برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۹۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۱۱

  در دهر هر آنکه نیم نانی دارد  
  وز بهر نشست آشیانی دارد  
  نه خادم کس بود نه مخدوم کسی  
  گو شاد بزی که خوش جهانی دارد  

۲۱۲

  در سر هوس بتان چون حورم باد  
  در دست همیشه آب انگورم باد  
  گویند کسان خدا ترا توبه دهاد  
  او خود ندهد من نکنم دورم باد  

۲۱۳

  در عالم جان بهوش میباید بود  
  در کارِ جهان خموش میباید بود  
  تا چشم و زبان و گوش بر جا باشد  
  بی چشم و زبان و گوش میباید بود