برگه:Sharaf 16 Rabi al thani 1301.pdf/۴

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۴

و مرسومات و سیورغال عمده نایل و در سلک وزرای عظام دولت و اعضای مجلس شورای کُبری منسلک و در مواقع سلام بشرف مخاطبت شخص همیون سلطنت اختصاص یافته و چند نوبت نیز تا بحال بحکومت ولایت قزوین و همدان و غیره منصوب و با کمال کفایت و کاردانی ولایت و حکمرانی نموده و در اوقات اقامت در دربار هم همه وقت سفراً و حضراً شرف ملازمت حضور مهرظهور و رکاب مستطاب مبارک را داشته و دارند

بقیّهٔ روزنامهٔ سفر فرخُنده‌اثر هُمیون ملوکانه بنمارستاق

روز شنبه سیزدهم در منزل توقف کرده نوشتجات زیاد به شهر نوشته شد عصری دو ساعت بغروب مانده بجة رفع کسالت سوار شده رفتیم بتماشای قریه یوش بالای تپه که مشرف بده بود آفتاب‌کردان زدند پیاده شده قدری تماشای ده را کردیم امّا باد سختی می‌آمد و نکذاشت درست تماشا کنیم ده بسیار خوب باصفای خوش‌منظری است چند خانوار ایل بالای همین ده افتاده‌اند پرسیدیم که از کدام ایل و طایفه‌اند کفتند از طایفه فیوج‌اند از درّهٔ بالای این ده بکجور راه است که در چهارده پانزده سال قبل از این از همین راه بیوش آمدیم این ده باغات خوب باصفا دارد و از قراریکه میکفتند در اغلب خانها یک چشمهٔ آب کمی جاریست که بآن زندکی میکنند خانهای محمّدجان خان از تمام خانهای این ده بهتر است تکیه و خانهای وکیل‌الملکی قدری خراب و بایر شده است خلاصه بعد از یکربع توقف سوار شده بمنزل آمدیم اینجا شبها هوای آرام خوبی دارد و با وجودیکه هوا صاف است و ابر و مه نیست صبح روی چادرها مثل اینکه شبنم زده باشد رطوبت و تری دارد

روز یکشنبه چهاردهم امروز صبح برای کردش و تفرّج از منزل سوار شده بقدر یک میدانی رانده رسیدیم بده اُوز که ده بسیار باصفائی است از آنجا بقدر دو میدان کذشته رسیدیم به نیکنام‌ده این ده هم ده بسیار باصفای باطراوتی است چون این درّه سیل‌کیر است اهل ده بجهت محفوظیّت از سیل روی تپّهٔ که سمت راست درّه واقع است منزل کرده‌اند قدری بالاتر از ده در چمنی که نزدیک برودخانه بود پیاده شده قدری استراحت کردیم صنیع‌الدّوله قدری روزنامه خواند تا عصر اینجا توقّف کرده بعد سوار شده بمنزل مراجعت کردیم از ده نیکنام از توی همین درّه میرود به مینک از مینک میرود به پُل از پُل میرود به نسن از نسن میرود بدُونا محمّدحسن