برگه:TarikhMashrouteh3.pdf/۳۰۳

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
تاریخ مشروطهٔ ایران
۸۷۲
 

گاه از زبان بازرگانان خود سخن می‌راندند، گاه چنین وامی‌نمودند که چون در تبریز گرسنگی پدید آمده، بیم آن می‌رود که گرسنگان به خانه‌های اروپاییان و بستگان روس بریزند و تاراج کنند. بارها از چنین بیمی به گفتگو می‌پرداختند.

این گرفتاری بزرگی می‌بود وهمگی را به اندیشه می‌انداخت. شادروان ثقة‌الاسلام که از آغاز جنگ بی‌یک‌سویی نشان داده خود را به کنار کشیده بود، این زمان خاموشی نتوانسته به اندیشه چاره‌جویی روز بیست و هشتم اسفند (۲۹ صفر) به محمدعلی‌میرزا