برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۳۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

به چمنزار بیا

به چمنزار بزرگ

و صدایم کن، از پشت نفس‌های گل ابریشم

همچنان آهو که جفتش را

 
 

پرده‌ها از بغضی پنهانی سرشارند

و کبوترهای معصوم

از بلندی‌های برج سپید خود

به زمین مینگرند

۱۲۰
فتح باغ