برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۴۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

چرخ میزدن رو سطح آب

تو تاریکی، چن تا حباب

* *

– علی کجاس؟

– تو باغچه

– چی میچینه؟

– آلوچه

آلوچهٔ باغ بالا

جرئت داری؟ بسم‌اله

به علی گفت مادرش روزی
۱۳۶