برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۶۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

تولدی دیگر

 
 
 
 

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست

که ترا در خود تکرارکنان

به سحرگاه شکفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد

من در این آیه ترا آه کشیدم، آه

من در این آیه ترا

به درخت و آب و آتش پیوند زدم

۱۵۶