برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۳۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

شعر سفر

 
 
 
 

همه شب با دلم کسی میگفت

«سخت آشفته‌ای ز دیدارش

«صبحدم با ستارگان سپید

«میرود، میرود، نگهدارش»


من به بوی تو رفته از دنیا

بی خبر از فریب فرداها

۲۰