برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۵۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

دریافت

 
 
 
 

در حباب کوچک

روشنائی خود را میفرسود

ناگهان پنجره پر شد از شب

شب سرشار از انبوه صداهای تهی

شب مسموم از هرم زهرآلود تنفس‌ها

شب...

 
 

گوش دادم

۳۸