برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۶۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

ای نفسهایت نسیم نیمخواب

شسته در خود، لرزه‌های اضطراب

خفته در لبخند فرداهای من

رفته تا اعماق دنیاهای من

 
 

ای مرا با شور شعر آمیخته

اینهمه آتش به شعرم ریخته

چون تب عشقم چنین افروختی

لاجرم، شعرم به آتش سوختی

۵۱
عاشقانه