برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۷۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

عروسک کوکی

 
 
 
 

بیش از اینها، آه، آری

بیش از اینها میتوان خاموش ماند

* *

میتوان ساعات طولانی

با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت

خیره شد در دود یک سیگار

خیره شد در شکل یک فنجان

در گلی بیرنگ، بر قالی

در خطی موهوم، بر دیوار۶۲