برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۷۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب

حاصلی پیوسته یکسان داشت

میتوان چشم ترا در پیلهٔ قهرش

دکمهٔ بیرنگ کفش کهنه‌ای پنداشت

میتوان چون آب در گودال خود خشکید

 
 

میتوان زیبائی یک لحظه را با شرم

مثل یک عکس سیاه مضحک فوری

در ته صندوق مخفی کرد

میتوان در قاب خالی ماندهٔ یک روز

نقش یک محکوم، یا مغلوب، یا مصلوب را آویخت

میتوان با صورتک‌ها رخنهٔ دیوار را پوشاند

میتوان با نقشهائی پوچ‌تر آمیخت

 
 

میتوان همچون عروسک‌های کوکی بود

با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید

۶۵
عروسک کوکی