بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۶)

بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۶ خورشیدی) از جبهه ملی ایران
بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۶)

انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان[۱] ویرایش

یاد و نام بینظیر بوتو گرامی باد

سازمان زنان جبهه ملی ایران واقعه اسفناک انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان و تیراندازی و ترور شخصیت بالا، بانوی ارجمند بینظیر بوتو را بشدت محکوم کرده و این عمل را بعنوان ترور صلح ، دموکراسی و آزادیخواهی تلقی مینماید بدینمنظور مراتب تسلیت خود را به مردم ، دولت و خانواده محترم آن زنده یاد اعلام میدارد . ﺿﻤﻨﺄ سازمان زنان باطلاع میرساند که ما ایرانیان بویژه بعلت پیوند میهنی با مادر آن روانشاد بیش از دیگران متاسف و اندوهگین هستیم و از این رو مراتب خشم و غم عمیق خود را از این ضایعه اندوهبار به جهانیان اعلام داشته و چنین حوادثی که موجب جریحهﺩﺍر شدن احساسات همه افراد پاکدل و آزادیخواه میباشد بشدت محکوم مینمائیم .

سازمان زنان جبهه ملی ایران

۱۰/۱۰/۸۶

درود بر غلامرضا تختی[۲] ویرایش

هفدهم دیماه مصادف با سالروز درگذشت قهرمان فراموش نشدنی و پرآوازه ایران جهان پهلوان غلامرضا تختی است . آنچه از تختی اسطورهﺍﯼ فناناپذیر برای ملت ایران ساخت علاوه بر پیروزیهای درخشان ورزشی روحیه مردم گرائی و شخصیت آزاده او بود . او هیچگاه تسلیم صاحبان زر و زور نگردید و در کنار مردم و در صف میهن دوستان و آزادیخواهان باقی ماند . تختی پیره مصدق بزرگ ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی ایران بود . ما یاد و خاطره او را گرامی میداریم و به روان پاکش درود میفرستیم .

هفدهم دیماه ۱۳۸۶ – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند - دکتر مه لقا اردلان - بانو فرشید افشار - مهندس عباس امیرانتظام - دکتر داوود هرمیداس باوند - دکتر جهانشاه برومند - مهندس مرتضی بدیعی - عیسیﺧﺎن حاتمی - مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی - دکتر پرویز دبیری - جمال درودی - حسین راضی - دکتر علی رشیدی - غلامرضا رحیم - مهندس کورش زعیم - دکتر خسرو سعیدی - حسن شهیدی - حسین شاﻩحسینی - دکتر عباسعلی صحافیان - مهندس حسین عزت زاده - سرلشگر بازنشسته ناصر فربد - اصغر فنیﭘﻮر - دکتر محسن فرشاد - دکتر باقر قدیری اصلی - حسن قدیانی - دکتر حسین موسویان - دکتر مهدی مویدزاده - هرمز ممیزی - منوچهر ملکﻗﺎسمی - پریچهر مبشری - دکتر علیﺍکبر نقیﭘﻮر - ابوالفضل نیماوری

بیانیه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران[۳] ویرایش

بنام خداوند جان و خرد

هموطنان عزیز !

جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است . حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است .

آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد . آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست .

امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد . سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را به بوته تاریخ بسپارد . دیگری عهدنامه ۱۹۷۵ را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه ۱۹۷۱ را مردود اعلام نماید . حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد .

ششم بهمن ماه ۱۳۸۶

منابع ویرایش

بیانیه‌های جبهه ملی ایران - تارنمای رسمی جبهه ملی ایران

  این اثر توسط پدیدآور آن، جبهه ملی ایران، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
جبهه ملی ایران به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.