تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر آذر ۱۳۳۰

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۳ آذر ۱۳۳۰


مجلس شورای ملی پس از استماع گزارش جریان مسافرت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر به امریکا بنابر تقاضای ایشان از یکصد و هفت‌نفر عده حضار به اکثریت نود رأی نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده‌است.


تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبعویرایش

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر آذر ۱۳۳۰