تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مرداد ۱۳۳۰

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۳۰ امرداد ۱۳۳۰

مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه سی‌ام مرداد ماه ۱۳۳۰ بعد از استماع توضیحات جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیربنابر تقاضای ایشان از ۸۱ نفر عده حضار با هفتاد و دو رأی نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه چهارشنبه سی‌ام مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع ویرایش

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر امرداد ۱۳۳۰