تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای پوررضا)

‌تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۳ آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به اکثریت ۷۲ رای از ۹۳ نفر عده نمایندگان حاضر به کابینه آقای مرتضی‌بیات رای اعتماد داده است.

‌این تصمیم در جلسه ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی