تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۲

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر - مصوب ۸ آبان ۱۳۲۲ ‌ ‌مجلس شورای ملی در جلسه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر به اکثریت آراء حاضره (۵۰ نفر از ۸۵ نفر حضار) ابراز رأی اعتماد نموده است.

  • پاورقی: فرمان اعلام جنگ امروز در ساعت ۹ و سی و چهار دقیقه به صحه همایونی رسیده که متن آن قرائت می‌شود:

"بنا بر پیشنهاد دولت بر طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی از تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۲۲ حالت جنگ را بین کشور خودمان و آلمان مقرر‌می‌داریم. ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ".

‌این تصمیم در جلسه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری