جامی (اورنگ چهارم سبحة الابرار)

جامی (اورنگ چهارم سبحة الابرار)
از جامی