سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران

سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران

محتوای سندویرایش

  1. بیانیه ارزش‌ها
  2. بیانیه ماموریت
  3. چشم‌انداز
  4. هدفهای کلان
  5. راهبردهای کلان
  6. هدف‌های عملیاتی و راهکارها (بخش اصلی سند)
  7. چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش

...

تصویبویرایش

مبانی نظری سند ملی آموزش و پرورش شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۸۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲/۵/۸۹ تایید کلی شد ولازم است مبنای تمامی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

نامه ابلاغویرایش

با استعانت از الطاف الهی ، سند ملی آموزش و پرورش (شامل فلسفه تعلیم وتربیت در جمهوری اسلامی ایران،فلسفه تعلیم وتربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران ،رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران ،سند تحول راهبردی نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران) در ۲۰ جلسه (از جلسه شماره ۶۸۰مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ لغایت جلسه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۷/۶/۹۰ و دو جلسه فوق العاده) شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا ست و کلیه مصوبات و سیاست های قبلی ، بر اساس آن بازنگری و اصلاح می شوند.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش