قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را از بابت مهر ماه ۱۳۳۱ بر طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه سال جاری مصوب دوازدهم مرداد ماه ۱۳۳۱ از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نمایند.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری


منبعویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ -. ص. ۱۷ - ۱۸