قوانین نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری

قوانین مصوب مجلس دوره بیست و یکم - نخست‌وزیر امیرعباس هویدا ویرایش

 • تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به حذف نام بانک سپه از فهرست پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی
 • تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست آیین‌نامه مزبور - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی
 • تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون دارایی مجلسین)
 • قانون اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون تمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون ضمیمه‌شدن ادارات پلیس انتظامی راه‌آهن و هواپیمایی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات به شهربانی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون تعهد محسوب شده سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • اصلاح اساسنامه سازمان صنایع نظامی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون دارایی مجلسین.
 • آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب تیرماه ۱۳۴۵ - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های پارلمانی.
 • قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زاید بر احتیاجات ارتش - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورد درجه‌داران و افراد داوطلب کادر ثابت و همردیفان آنان که در تاریخ تصویب قانون مذکور (۱۳۴۴۰۳۰۳۱ ) در خدمت ارتش و ژاندارمری بوده‌اند - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا - مصوب کمیسیون پارلمانی
 • قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.