مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۱

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ نشست ۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۱

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱- نطق افتتاحیه آقای رئیس
۲- اجرای مراسم تحلیف
۳- افتراغ شعب شش‌گانه
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مجلس دوساعت وپانزده دقیقه قیل از ظهر بریاست سنی آقای اورنگ و منشی گری چهار نفر آقایان: خسروقشقائی – نجفی – مهندس غروی – دکتر فاخر تشکیل گردید

- نطق افتتاحیه آقای رئیس ویرایش

رئیس – الطاف وعنایات ایزدعزذکره را از صمیم دل سپاسگزاریم که دوره هفده تقنینیه با میمنت ومبارکی افتتاح یافته وبیشترازاین حسن اتفاق مسروریم که روزافتتاح مصادف با شب تولدبزرگترین فداکاراسلام حضرت ابی عبدالله (ع) است واز برکات آن وجود مقدس ازدرگاه خداوندی مسئلت داریم که از روح فداکاری آن بزرگوار بما نصیبی مرحمت شود و توفیق خدمت گذاری را بیابیم که این دوره را موفق بخدمت شویم تاخاتمه این مجلس با میمنت میارکی طی شود (نمایندگان انشاء الله)

- اجرای مراسم تحلیف ویرایش

رئیس – اکنون طبق سنت جاریه بایدقسم اداکرد. اجازه بفرمائید که قسم ادا شود

(در این موقع برای اجرای مراسم تحلیف کلام الله مجید را بمجلس آورده و عموم حضار باحترام قیام نمودند متن قسم نامه بشرح ذیل بوسیله آقای رئیس جمله جمله قرائت شد وآقایان نمایندگان بهمان ترتیب تکرارنمودند)

مااشخاصی که درذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را بشهادت می‌طلبیم وبقران قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ ومجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است مهما امکن با کمال راستی ودرستی وجدوجهدانجام بدهیم ونسبت با علیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق وراستگو باشیم وبا ساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمائیم وهیچ منظوری نداشته باشیم جزفوائدومصالح دولت وملت ایران


رئیس – حالا اگر آقایان اجازه بفرمایند یک کار بکنیم بهتراست چون این مقدار ایستادن آقایان برای احترام قران کریم است یکی ازآقایان تشریف بیاورند و قسم نامه را بیاورند اینجا وآقایان یک یک امضاء بکنند

دکترمعظمی – امضاء بایددرحضورقران مجیدصورت بگیرد

رئیس – بسیارخوب پس تشریف میاورند پشت تریبون وقسم نامه را امضاء می‌فرمایند (آقای خسرو قشقائی منشی اسامی آقایان را بترتیب زیر قرائت نموده و هر یک در محل نطق حاضر وقسم نامه را امضاء نمودند)

آقایان: اورنگ. رفیع. نجفی. دکتر فاخر. مهندس غروی. وکیل پور. شاپوری. ناصر ذوالفقاری. معتمددماوندی. اصغرزاده پارسا. علی زهری. نادعلی کریمی. اخگر. احمد فرامرزی. کهید. دکتر مصباح زاده. دکتر فلسفی. ناظرزاده. محمدعلی دادور. ذکائی. خسروقشقائی. ملک مدنی. هادی مصدقی. دکترفقیهی شیرازی. فتح الله پورسرتیپ (گفته شد – نیستند) محمدعلی منصف. سیدباقرجلالی میراشرافی. قنات آبادی. شهاب خسروانی مرادریگی. محمد ذوالفقاری. محمدحسن امیرافشاری. دکترکیان. عبدالرحمن فرامرزی. افشارصادقی. میرمجید موسوی. سیدمهدی ضیاء حاج سیدجوادی. سیداحمدصفائی. دکتربقائی. سیدحسین مکی (گفته شد – نیستند)

آیت الله کاشانی (گفته شد – نیستند). دکترشایگان. دکترحسین فاطمی (گفته شد – نیستند). مهندس حسیبی. یوسف مشار. مهندس احمد زیرکزاده. نریمان. حسینعلی راشد. حائریزاده. هدی. نصرالله شادلو. علی اکبرامامی اهری. مهدی شوکتی. محمد حسین قشقائی. دکترسیدحسن امامی (گفته شد – نیستند) دکتر معظمی. احمد حمیدیه. فتحعلی افشار. حسن نبوی. مهندس رضوی. رضا اقبال. دکتر. دکتر سنجابی. سیدجوادخلخالی. دکتر ابوالحسن ملکی. سیدعبدالحسین مجتهدی. فخرالدین فرزانه. تولیت. جوادعامری. ابراهیم میلانی. محمد علی انگجی. سید مرتضی شبستری. جواد گنجه. علی اصغرمدرسی. احمد بهادری

- اقتراع شعب ششگانه ویرایش

رئیس – با اجازه آقایان فعلا شروع می‌کنیم بتعیین شعب ششگانه عده حاضر فعلا ۷۵ نفراست وهرشعبه‌ای ۱۲ نفر وبشعبه اول ودوم وسوم هریک یک نفراضافه می‌شود دونفرازآقایان منشی‌ها بفرمایند برای نظارت (آ قایان خسروقشقائی ومهندس غروی درمحل نطق حاضرشده بترتیب زیرشروع به اقتراع شعب نمودند)

شعبه اول – آقایان: امیرافشاری. محمد ذوالفقاری. سیدباقرجلالی. حائری زاده. راشد. هدی. رضا رفیع. سید احمد صفائی. مجید موسوی. حاج سید جوادی. اورنگ. شادلو

شعبه دوم – آقایان شمس قنات آبادی. نریمان. امامی اهری. فتح الله پورسرتیپ. دکتربقائی. علی زهری. دکترشایگان. مهدی شوکتی. عبدالرحمن فرامرزی. علی اصغرمدرسی. یوسف مشارو خسروقشقائی

شعبه سوم – آ قایان: احمداخگر. حسین مکی. حمیدیه. فتحعلی افشار. دکترفاخر. حسن نبوی. مصدقی. کهبد. افشارصادقی. احمد بهادری. دکترملکی. جوادگنجه

شعبه چهارم – آقایان: اصغرزاده پارسا. دکترفقیهی شیرازی. دکترمعظمی. مرادریگی. ناصرذوالفقاری. دکترکیان. میراشرافی. دکترسیدحسن امامی. ملک مدنی. شاپوری. ناظرزاده. سیدجوادخلخالی.

شعبه پنجم – آقایان: سیدمرتضی شبستری. منصف. دکترمصباح زاده. مهندس زیرک زاده. مهندس حسیبی. محمد حسین قشقائی. محمد علی دادور. محمود نجفی. انگجی. سید ابوالقاسم کاشانی. تولیت. ابراهیم میلانی

شعبه ششم – آقایان: دکترحسین فاطمی. مهندس غروی. جوادعامری. عبدالحسین مجتهدی. نادعلی کریمی. فرزانه. مهندس رضوی. دکترفلسفی. دکترسنجابی. وکیل پور. رضا اقبال. معتمددماوندی.

بشعبه اول اضافه می‌شود آقای شهاب خسروانی

شعبه دوم – آقای احمد فرامرزی

شعبه سوم – آقای ذکائی

- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه ویرایش

رئیس – اگر آقایان اجازه می‌فرمائید دومطلب است که باید به عرضتان برسانم مطلب اول نظربه وقتی که تاظهرباقی است تمنی می‌شود ازآقایان که وقتی سالن مجلس را ترک فرمودید مجلس را ترک نفرمائید درشعب شرف حضورپیدا کرده وهیئت رئیسه هرشعبه را معین و۳ نفرازهرشعبه برای کمیسیون تحقیق انتخاب بفرمائید مطلب دوم نظر باینکه امروز افتتاح مجلس است وفردا مصادف با تعطیل است ازپس فردا که حساب بفرمائید روزپنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۳ ساعت قبل ازظهرمجلس دایرخواهد بود ودستوررسیدگی باعتبارنامه‌ها است چون مطابق نظام نامه ده روز برای رسیدگی باعتبارنامه‌ها فرصت داریم وچون دیگر کاری نداریم جلسه را ختم می‌کنیم

(مجلس یک ساعت وسی وپنج دقیقه به ظهرختم شد)

رئیس سنی مجلس شورای ملی – عبدالحسین اورنگ