مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۱ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۳

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۱۲۲

شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۳

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۱ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان
۳- طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقائی و ناظرزاده و تصویب آنها
۴- موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه

مجلس ساعت یازده صبح بریاست آقای اورنگ تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس ویرایش

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس _ در صورت مجلس جلسه قبل نظری هست یا خیر؟ آقای راشد

راشد _ نام بنده را حسنعلی فرمودید در صورتی که حسینعلی است

رئیس _ اصلاح می‌شود

مکی _ صورت غائبین جلسه قبل را قرائت فرمودند؟

رئیس _ غائبین نداریم

مکی _ پس صورتمجلس نداریم

رئیس _ صورتمجلس چاپ شده مقصود صورتمجلس چاپی است اعتراضی هست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان ویرایش

۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان

رئیس _ آقایان دکترطاهری، جلیلی، صرافزاده، بایستی قسم یادکرده باشند قران کریم را بیاورید (دراین موقع قران مجید را با تشریفات لازمه بمجلس آورده و عموم حضار باحترام قیام نمودند و آقای دکتر طاهری متن قسم نامه را بشرح زیر قرائت و آقایان جلیلی و صرافزاده عینا تکرارنمودند) ما اشخاصی که در ذیل امضاء می‌نماییم خداوند رابشهادت می‌طلبیم و بقران قسم یادمی‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده‌است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جدوجهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران (پس از امضاء قسم نامه بوسیله آقایان دکتر طاهری، جلیلی و صرافزاده کلام‌الله مجید بهمان ترتیب از طالار برده شد)

- طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقائی و ناظرزاده و تصویب آنها ویرایش

۳- طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقائی و ناظرزاده و تصویب آنها

رئیس _ آقای نبوی (آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان فیروزآباد و نمایندگی آقای خسروقشقائی را بشرح زیرقرائت نمودند) ساحت مقدس مجلس شورایملی برای انجام انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در حوزه انتخابیه فیروزآباد بدستوروزارت کشورروز۲۶ بهمن ۱۳۳۰ بوسیله فرماندار۳۶ نفرازطبقات مختلف مذکوردرقانون انتخابات دعوت شده اعضاء اصلی و علی البدل انجمن نظارت و هیئت رئیسه آن انجمن انتخاب شده پس از تهیه مقدمات کارروز۲۸ بهمن ۱۳۳۰ آگهی انتخابات منتشرواز۳ تا۵ اسفند را برای اخذرای تعیین کرده‌اند در آن سه روزدرشهروپنج شعبه اطراف اخذرای بعمل آمده جمعا ۹۹۱۶ رای اخذوروزهفتم آراء قرائت شده در نتیجه آقای خسروقشقائی فرزند مرحوم اسمعیل قشقائی به اکثریت ۸۷۸۸ رای بنمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه فیروزآباد تعیین شده‌اند. پرونده بشعبه سوم ارجاع و پس از قرائت اوراق و مداقه در محتویات آن چون جریان انتخابات مطابق مقررات بوده و شکایت موثری نرسیده بودشعبه سوم نمایندگی آقای خسروقشقائی و صحت انتخابات آن حوزه را تایید و اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌نماید.

رئیس _ تصویب شد. آقای قنات آبادی (آقای قنات آبادی گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات سیرجان و نمایندگی آقای ناظرزاده را بشرح زیرقرائت نمودند)

جریان انتخابات هفدهمین دوره تقنینیه در حوزه انتخابیه سیرجان بقراری است که ذیلا بعرض می‌رسد. بدوا ۱۰۸ نفرازطبقات ششگانه از طرف فرمانداری دعوت شده و ازبین آقایان بقید قرعه سی و شش نفرانتخاب گردیدند سپس با حضور بازرس قضائی از بین اینعده بارای مخفی نه نفرعضواصلی و نه نفرعضوعلی ا لبدل انتخاب شدند. پس از انجام این مقدمات و تعیین شعب فرعی در تاریخ ۱۲،۱،۳۱ بنشرآگهی انتخابات اقدام شده و مقررگردیده از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۳۱ تا سه روزبتوزیع تعرفه و اخذرای بپردازند. پس از خاتمه سه روزواخذآراء شروع بشماره و قرائت آراء گردیده و در نتیجه از تعداد ۱۲۱۵۰ رای ماخوذه آقای احمد ناظرزاده باکثریت ۸۱۹۷ رای حائزاکثریت شدند در ظرف مدت مقرر برای قبول شکایات چندفقره شکایت بدفترانجمن رسید که قابل توجه نبودولذا انجمن در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقای ناظرزاده صادرمی نماید. پرونده مزبور بشعبه دوم ارجاع و شعبه پس از مطالعه پرونده و قرائت صورتجلسه نهائی و ملاحظه چند برگ تلگراف و نامه دائر باظهار رضایت از انتخابات سیرجان و همچنین شکایاتی از انتخابات آنجا که مستندی نداشت بصحت انتخابات سیرجان و نمایندگی آقای ناظرزاده رای گرفته باتفاق آراء تصویب و اینک گزارش آنرا برای تایید بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس _ تصویب شد

- موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه ویرایش

۴- موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه

مکی _ بنده عرضی داشتم

رئیس _ بفرمائید

مکی _ در خارج آقای حائری مخالفت خودشان را نسبت بنمایندگی آقای جلالی و همچنین نمایندگان محترم قزوین پس گرفتند هیچ مانعی برای تصویبش نیست خودجناب آقای عامری هم نامه شان را بوسیله بنده تقدیم کردند و فعلا مانع قانونی ندارد که تصویب اعتبارنامه آقایان را اعلام بفرمائید.

رئیس _ آقای عامری خودشان بیان بفرمایند.

عامری _ مطابق آنچه که اطلاع دارید بوساطت چند نفر از آقایان بنده پس گرفتم ولی قرار این بود که در خارج برای جلوگیری از این اختلافات و تشنج مخالفت‌ها پس گرفته شود و مطلب حل بشود حالا هم استدعا می‌کنم که آقا با آقایان در خارج مذاکره بفرمائید که حل شده باشد چون بعد باز آقایان رای نمی‌دهند و مخالفت می‌کنند.

مکی _ آقای رئیس پس گرفتند.

عامری _ اجازه بفرمائید که قبلا خودآقای رئیس با آقایان دیگر مذاکره بکنند و در جلسه بعد روز یکشنبه ترتیبش را بدهند

رئیس _ چون چیزی در دستور نداریم. آقای نبوی فرمایشی دارید بفرمائید

نبوی _ همانطوری که فرمودید مطلبی در دستورنداریم ولی باید گزارشهای کمیسیون تحقیق انشاءالله در جلسه آینده مطرح بشود بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم دستور بفرمائید که در طبع و توزیع و تشریفات آن تسریع بشود و برای جلسه آینده حتما حاضربشود.

مکی _ آقای رئیس آقای عامری پس گرفتند چون فرمودند آقایان پس می‌گیرند بنده پس گرفتم.

سیدجوادی _ معلوم نیست بنده پس بگیرم (زنگ رئیس)

رئیس _ چیزی در دستور نداریم با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده سه ساعت بظهر روز سه شنبه دستور هم گزارش شعبه‌ها و گزارشهای کمیسیون تحقیق خواهد بود.

قنات آبادی _ آقای اورنگ چرا روز سه شنبه روز یکشنبه

عده‌ای از نمایندگان _ روز یکشنبه.

رئیس _ روز جلسه را قبلا اعلام کرده‌ام.

قنات آبادی _ آقا بگذارید یکسره برای سال دیگر (مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهرختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی _ اورنگ